Thông tin đào tạo

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp. Dành cho giáo viên các Trung tâm GDNN, Trung tâm GDNN - GDTX.